Det övergripande målet för vårt miljöarbete är att vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Det innebär att påverkan på miljön skall ha reducerats till de nivåer som är långsiktigt hållbara. De 15 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit skall fungera som riktmärke i vårt miljöarbete. Miljökvalitetsmålen skall styra vårt val av åtgärder för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle, genom att:

 
 
UTBILDNING: Utbilda samtliga våra medarbetare i vårt miljöarbete. Syftet är att samtliga medarbetare skall känna till vår miljöpolicy samt vad de kan göra för att påverka miljön.
 
FÖRORENINGAR: Minska våra utsläpp till luft, vatten och mark i relativa tal genom att minska användning av försurande och hälsovådliga ämnen.
 
AVFALL: Sortera vårt avfall och därmed se till att återvinningsgraden blir så nära 100% som möjligt. Det avfall som blir över för deponi skall vi kräva att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
 
ENERGI: Utnyttja de icke förnyelsebara resurserna på ett effektivt sätt har vi som mål att reducera förbrukningen av diesel per mil vi kör. Detta skall ske utan att transportarbetet minskar.
 
INKÖP: Vid inköp av fordon, däck, reservdelar, maskiner, oljor och tvättmedel etc skall miljögodkända produkter väljas om detta är ekonomiskt försvarbart.
 
KRETSLOPPSANPASSNING: Vid inköp av fordon och däck skall vi kräva att dessa är återvinningsbara till så stor del som möjligt.
 
 
Oskarshamn 2001-02-05
 
Dag Petersson